Bu tedbirin genel amaçları:
• Ortak Tarım Politikası ile AB’ye katılım sürecindeki ilgili diğer politikalara ilişkin müktesebatın uygulanmasına yönelik Türkiye’nin hazırlık sürecine katkı
sağlamak.
• Fiziki sermayenin geliştirilmesi aracılığıyla, akılcı, sürdürülebilir ve kapsayıcı bir büyüme amacıyla, ekonomik, sosyal ve bölgesel kalkınmayı desteklemek.
• Kaynakların verimli kullanımını ve yenilenebilir enerji kullanımının yaygınlaştırılmasını desteklemek.
Bu tedbirin spesifik amaçları:
• Birincil tarım ürünlerinin üretiminde tarım işletmelerinin genel performansını iyileştirmek ve işletmelerin pazarlama yeterlilikleri dahil olmak üzere rekabet güçlerini artırmak.
• Çevrenin korunması ve hayvan refahı konularında ilgili AB standartları ile uyum sağlamak.

KİMLER YARARLANABİLİR
Bu tedbirin yararlanıcıları, kamu tüzel kişilikleri hariç, ulusal kanunlarca tanınmış, aşağıda belirtilen sistemlere kayıtlı olan gerçek kişiler ve tüzel kişilerdir;
• Ulusal Çiftçi Kayıt Sistemi veya
• Ulusal Hayvan Kayıt Sistemi.
Kamu tüzel kişilikleri ve kamu hissesi %25’den fazla olan tüzel kişilikler uygun değildir.
GENEL UYGUNLUK ŞARTLARI
• Başvuru sahipleri vergi sistemine kayıtlı olmalıdır. Ayrıca başvuru sahiplerinin devlete ödenmemiş vergi ve sosyal güvenlik borçlarının bulunmaması gerekmektedir.
• Başvuru sahipleri, TKDK tarafından son ödemenin yapılmasından sonra 5 yıl süre ile yatırımın muhafaza edilmesini ve önemli bir değişikliğe maruz kalmamasını temin etmek zorundadırlar.
• Başvuru sahipleri (gerçek kişi olması durumunda kendisi, tüzel kişiliklerde ise tüzel kişiliği temsil ve ilzama yetkili olan kişi) başvurunun sunulduğu tarihte 18 yaşını doldurmuş olmalı ve 65 yaşından büyük olmamalıdır.
• Kiralanmış bir mülk üzerinde yapılacak yatırımlar uygun yatırımlardır. Kiralama süresi yatırımın tamamlandığı (son ödemenin yapıldığı) tarihten itibaren en az beş yılı kapsamalıdır.
• Nihai ödeme talebinin yapıldığı tarihte başvuru sahipleri Ulusal Hayvan Kayıt Sistemi’ne kayıtlı olmalıdır.
• Başvuru sahibi (gerçek kişi olması durumunda kendisi, tüzel kişiliklerde, tüzel kişiliği temsil ve ilzama yetkili olan kişi) ziraat, veterinerlik veya ilgili diğer uzmanlık alanındaki bir ziraat meslek lisesi, meslek yüksek okulu veya üniversite diploması ile (master veya doktora dahil) ya da ilgili ulusal kayıt sistemleri tarafından Belgelenebilecek şekilde tarım ya da ilgili diğer uzmanlık alanında minimum üç yıl çalışma deneyimi ile yeterliliğini kanıtlamalıdır.
• Nihai ödeme talebinin yapıldığı tarihe kadar, tarımsal işletmeler çevre koruma ve hayvan refahı konularındaki minimum ulusal gereklilikleri yerine getirmek zorundadırlar.
• Bu tedbir kapsamında, sıralama kriterlerinden 30 puandan az alan başvuru sahipleri uygun olarak değerlendirilmeyip reddedilecektir.
• Yatırım döneminin sonunda, desteklenen yatırımlar, yatırımın kapsamı ile ilgili olan hayvan refahı ve çevre koruma konularındaki ilgili AB standartları ile uyum sağlamalıdır. İ lgili ulusal otoriteler tarafından yayınlanacak sertifikalar bu koşulların yerine getirildiğini doğrulamak için kullanacaktır.
• Başvuru sahipleri, TKDK tarafından yayımlanan formata uygun olarak bir iş planı sunmalıdır.

• İşletme, yatırımını aşağıda belirtilen illerden birinde uygulamalıdır, aksi takdirde başvuru kabul edilmeyecektir.

1.   Afyonkarahisar 12. Çankırı 23. Karaman 34. Ordu
2.  Ağrı 13. Çorum 24. Kars 35. Samsun
3.  Amasya 14. Denizli 25. Kastamonu 36. Şanlıurfa
4.  Aksaray 15. Diyarbakır 26. Konya 37. Sivas
5.  Ankara 16. Elazığ 27. Kütahya 38. Tokat
6.  Ardahan 17.  Erzincan 28. Malatya 39. Trabzon
7.   Aydın 18. Erzurum 29. Manisa 40. Uşak
8.  Balıkesir 19. Giresun 30. Mardin 41. Van
9.  Burdur 20. Hatay 31. Mersin 42. Yozgat
10. Bursa 21. Isparta 32. Muş
11.  Çanakkale 22. Kahramanmaraş 33. Nevşehir