Bu tedbirin genel amaçları:
• Ortak Tarım Politikası ile AB’ye katılım sürecindeki ilgili diğer politikalara ilişkin müktesebatın uygulanmasına yönelik Türkiye’nin hazırlık sürecine katkı sağlamak.
• Aşağıda belirtilenler aracılığıyla, gıda işleme sektörünün sürdürülebilir adaptasyonuna katkıda bulunmak ve iç pazarda daha kolay rekabet etmelerini sağlamak.
– Tarımsal ürünler için yeni pazar fırsatları yaratılması,
– Yeni teknolojiler ve inovasyonun benimsenmesi,
– AB standartlarına uyum konusuna önem verilmesi.
Bu tedbirin spesifik amaçları:
• Atıkların tasfiyesi ve atıkların işlenmesiyle atıkların ekonomiye dâhil edilmesi, yenilebilir enerjilerin kullanılması ve çevre dostu yatırımların desteklenmesi.
• Yeni işler yaratarak istihdama katkı sağlanması.
Sektörler özelinde spesifik amaçlar;
• Süt toplama ve süt ve peynir altı suyu işleme soğuk zincirinin geliştirilmesi, küçük ve orta ölçekli süt toplama merkezleri, süt işleyen işletmelerin üretim kapasitelerinin artırılması ve süt ürünlerinin kalitesinin geliştirilmesi.
• Orta ölçekli süt veya peynir altı suyu işleyen işletmelerin rekabet gücünün artırılması ve bu tesislerin çevresel standartlar ile uyumlarının sağlanması.
• Peynir altı suyunu atık yerine süt ürünü olarak değerlendirerek peynir altı suyunun ekonomik değerinin artırılması, peynir altı suyundan kaynaklanan çevresel kirliliğin önlenmesi.
• Sığır, manda, koyun ve keçiler için kesimhaneler kurulması.
• Sığır, manda, koyun, keçi ve kanatlılar için mevcut kesimhanelerin ve et işleme tesislerinin renovasyonu.
• Su ürünleri işleme konusunda, AB standartlarına ulaşmak ve hasat sonrası kayıpları asgari düzeye indirmek için soğuk zincirin kurulması. Küçük ve orta ölçekli işleme kuruluşları, kapasitelerinin artırılması ve süreçlerinin modernizasyonu.
• Ayrıca, su ürünleri işleme kuruluşlarının işletme maliyetlerinin azaltılması için ürün yelpazelerinin genişletilmesi ve işleme teknolojilerinin iyileştirilmesi.
• Meyve ve sebze sektöründe; hasat sonrası kayıpların azaltılması, soğuk hava depolama ve kurutma tesisleri kapasitelerinin geliştirilmesi ve işletmelerin AB standartlarına uyumunun sağlanması; çevreyi kirleten üretim süreçlerinin ortadan kaldırılması.

NİHAİ YARARLANICILAR
Bu tedbir aşağıda belirtilen işletmelere açık olacaktır;
• 2012/3834 nolu Yönetmelikte ve bu yönetmeliğin sonraki değişikliklerinde küçük ve orta ölçekli işletmeler olarak tanımlanan tüm tüzel kişiler ve gerçek kişiler. (Kamu tüzel kişilikleri ve kamu hissesi %25’den fazla olan tüzel kişilikler uygun değildir.)
• İlgili yönetmelikte KOBİ’ler aşağıdaki şekilde sınıflandırılmıştır:
_ Küçük işletme: Elli kişiden az yıllık çalışan istihdam eden ve yıllık net satış hasılatı veya mali bilançosundan herhangi biri yirmi beş milyon Türk Lirasını aşmayan işletmeler.
_ Orta büyüklükteki işletme: İki yüz elli kişiden az yıllık çalışan istihdam eden ve yıllık net satış hasılatı veya mali bilançosundan herhangi biri yüz yirmi beş milyon Türk Lirasını aşmayan işletmeler.
• Eğer başvuru sahibi gerçek kişi veya tüzel kişi ve şirket ise, Küçük ve Orta Ölçekli İşletmeleri Geliştirme ve Destekleme İdaresi Başkanlığına (KOSGEB) üye olmalıdır.
Mevcut işletme: Başvuru sahibinin yatırımın uygulanacağı adreste* başvuru yapacağı alt-sektör kapsamında üretim faaliyetini gerçekleştirdiği bir işletmesi varsa ve bu işletme için modernizasyon, genişletme veya kapasite artırımı yapacaksa bu tür başvurular mevcut işletme olarak kabul edilecektir. Mevcut işletmeler proje başvurusunda bulunurken gerekli olan üretim ve faaliyetiyle ilgili olan tüm sertifikaları sunmakla yükümlüdürler.
Yeni işletme: Başvuru sahibinin; yatırımın uygulanacağı adreste* başvuru yapacağı alt-sektör kapsamında üretim faaliyetini gerçekleştirdiği hali hazırda bir işletmesi
yoksa bu tür başvurular yeni işletme olarak kabul edilecektir.
*Adres: Herhangi bir toprak parçası veya binanın il, ilçe, mahalle, köy, cadde, sokak ismi, bina numarası, ada ve parsel bilgileri vb. bileşenler ile tanımlanan coğrafi konumudur.
GENEL UYGUNLUK KRİTERLERİ
• Başvuru sahipleri vergi sistemine kayıtlı olmalıdır. Ayrıca başvuru sahiplerinin devlete ödenmemiş vergi ve sosyal güvenlik borçlarının bulunmaması gerekmektedir.
• Başvuru sahipleri, TKDK tarafından son ödemenin yapılmasından sonra 5 yıl süre ile yatırımın muhafaza edilmesini ve önemli bir değişikliğe maruz kalmamasını temin etmek zorundadırlar.
• Başvuru sahipleri (gerçek kişi olması durumunda kendisi, tüzel kişiliklerde ise tüzel kişiliği temsil ve ilzama yetkili olan kişi) başvurunun sunulduğu tarihte 18 yaşını doldurmuş olmalı ve 65 yaşından büyük olmamalıdır.
• Kiralanmış bir mülk üzerinde yapılacak yatırımlar uygun yatırımlardır. Kiralama süresi yatırımın tamamlandığı (son ödemenin yapıldığı) tarihten itibaren en az beş yılı kapsamalıdır.
• Başvurunun yapıldığı tarihte, yeni işletmeler istisna olmak kaydıyla, başvuruya konu olan işletmeler aşağıda belirtilen mevzuat ile uyumlu olmalıdır.
– 5996 sayılı Veteriner Hizmetleri, Bitki Sağlığı, Gıda ve Yem Kanunu
– 6331 sayılı İş Sağlığı ve Güvenliği Kanunu
– 2872 sayılı Çevre Kanunu
– 25902 sayılı ve 10.08.2005 tarihli Resmi Gazete’de yayınlanan İş Yeri Açma ve Çalışma Ruhsatlarına İlişkin Yönetmelik
• Yeni bir işletme kurulumu söz konusu ise işletmenin yukarıda belirtilen mevzuat ile uyumu son ödeme öncesinde sağlanmalıdır.
• Başvuru sahipleri, TKDK tarafından yayımlanan formata uygun olarak bir iş planı sunmalıdır.
• Yeni işletme kurulması, başvuru aşamasında ilde kapasite fazlasının bulunmaması şartıyla, süt ve süt ürünleri, kırmızı et kesimhaneleri, kırmızı et parçalama tesisleri, kanatlı kesimhanesi (yalnızca Kastamonu, Mersin, Çankırı illerinde), kanatlı parçalama tesisleri (yalnızca Kastamonu, Mersin, Çankırı illerinde), meyve ve sebze işleme ve su ürünleri işleme sektörleri için uygundur.
• İşletme, yatırımını aşağıda belirtilen illerden birinde uygulamalıdır, aksi takdirde başvuru kabul edilmeyecektir.

1. Afyonkarahisar 12. Çankırı 23. Karaman 34. Ordu
2. Ağrı 13. Çorum 24. Kars 35. Samsun
3. Amasya 14. Denizli 25. Kastamonu 36. Şanlıurfa
4. Aksaray 15. Diyarbakır 26. Konya 37. Sivas
5. Ankara 16. Elazığ 27. Kütahya 38. Tokat
6. Ardahan 17. Erzincan 28. Malatya 39. Trabzon
7. Aydın 18. Erzurum 29. Manisa 40. Uşak
8. Balıkesir 19. Giresun 30. Mardin 41. Van
9. Burdur 20. Hatay 31. Mersin 42. Yozgat
10. Bursa 21. Isparta 32. Muş
11. Çanakkale 22. Kahramanmaraş 33. Nevşehir