Stratejik Ürün Destek Programı

Stratejik Ürün Destek Programı

Programın Amacı ve Kapsamı

İthalatı yüksek olan stratejik ürünlerin yerlileştirilmesi ve millileştirilmesi, Üretimde daha yüksek oranda yerli girdi kullanımının sağlanması, KOBİ’lerin teknolojik üretim yeteneklerinin geliştirilmesi ve teknolojinin tabana yayılması, KOBİ ile büyük işletmelerin birlikte hareket edebilme yeteneklerinin geliştirilmesi, Cari açığın azaltılmasına katkıda bulunacak yatırımların desteklenmesidir.

Desteklenecek Proje Giderleri

Destek Oranı (Geri Ödemesiz)  Makine-Teçhizat İçin Destek Oranları (Geri Ödemesiz + Geri Ödemeli)
%70* %100
Destek Üst Limiti 5.000.000 TL* Başkanlık; Kalkınma Planları, Hükümet Programları ve Yıllık Programlarda belirlenen hedefler ile stratejik dokümanlardaki öncelikler doğrultusunda; bölgesel, sektörel ve ölçeksel kriterler ile teknoloji düzeyi ve  özel hedef gruplarını dikkate alarak iki katını geçmemek üzere destek üst limitini artırabilir.
Proje Süresi Proje süresi en çok 36 ay olup, Kurul kararı ile 6 aya kadar ek süre verilebilir.

*(Yerli malı belgesi kapsamında alınması durumunda geri ödemesiz destek oranına %15 ilave edilir ve kalan destek oranı kadar geri ödemeli destek verilir.)

Destek Başlıkları
Makine-Teçhizat Giderleri Desteği
Yazılım Giderleri Desteği
Personel Gideri Desteği
Bilgi Transferi Desteği
Test-Analiz, Kalibrasyon ve Referans Numune Desteği
Hizmet Alımı Desteği