Bu tedbirin genel amaçları: Yeni işler yaratmak suretiyle istihdamın desteklenmesi ve iş faaliyetlerinin geliştirilmesi yoluyla mevcut işlerin korunması, bu şekilde kırsal alanlarda ekonomik faaliyet düzeyinin yükseltilmesi ve kırsal nüfusun azalmasının tersine çevrilmesidir. Ekonomik faaliyetler ve çiftlik faaliyetlerinin çeşitlendirilmesi, kırsal alanlarda büyüme, istihdam ve sürdürülebilir kalkınma için gereklidir. Bu durum, kırsal alanlarda hanehalkı gelirlerini doğrudan artırarak, ekonomik ve sosyal bakımdan daha iyi bir bölgesel dengeye katkı sağlamaktadır. Bu tedbir spesifik olarak çiftlik faaliyetlerinin çeşitlendirilmesinde yatırımların
modernizasyonu, oluşturulması, genişletilmesi ve yeniden inşası aracılığıyla kırsal faaliyetlerin oluşturulmasını, çeşitlendirilmesini ve geliştirilmesini hedefleyecektir.
Ayrıca aşağıda belirtilen konularda tarımsal ve tarım dışı faaliyetlerin geliştirilmesi amaçlanmaktadır:
• Bitkisel üretimin çeşitlendirilmesi ve bitkisel ürünlerin işlenmesi ve paketlenmesi: Süs bitkileri, tıbbi ve aromatik bitkiler, mantar ve misel, fide ve fidan, çiçek soğanını içermektedir.

Tarım ile ilgili görsel sonucu
• Arıcılık ve arı ürünlerinin üretimi, işlenmesi ve paketlenmesini içermektedir.

Ä°lgili resim

• Zanaatkarlık ve katma değerli ürünler: Zanaatkarlık faaliyetleri ile gıda-gıda olmayan ürünlerin işlenmesi ve pazarlanmasını içermektedir.

LEBLEBİ İMALATI ile ilgili görsel sonucu
• Kırsal turizm ve rekreasyon faaliyetleri: Konaklama, yeme-içme tesisleri ve rekreasyon faaliyetlerini içermektedir.

Kırsal turizme 174 milyon lira hibe

• Su ürünleri yetiştiriciliği: İç sularda üretimi ve ürün satışı yapan restoranları içermektedir.

SU ÜRÜNLERİ ile ilgili görsel sonucu
• Makine parkları: Yerel tarım sektörünün ortak ihtiyaçlarına hizmet edecek yatırımları içermektedir.

MAKİNE PARKLARI ile ilgili görsel sonucu
• Yenilenebilir enerji yatırımları: Elektrik ve ısı üretimi için yapılacak yatırımları içermektedir. Uygun yararlanıcılar diğer çiftlik faaliyetleri çeşitlendirme aktivitelerinden ve bu tedbir kapsamındaki iş geliştirme faaliyetlerinden bağımsız olarak, elektriği, elektrik dağıtım şirketlerine satarak kar elde etmek amacı ile yenilenebilir enerji kaynaklarına yatırım yapabilirler.

Ä°lgili resim

NİHAİ YARARLANICILAR
Bu tedbir aşağıda belirtilen işletmelere açık olacaktır;
• Çiftlik içi veya dışı faaliyetlerini çeşitlendiren çiftçiler veya çiftlik hane halkı üyeleri: Bunlar, tarımdan başka ekonomik faaliyeti bulunmayan, 5488 no’lu
Tarım Kanunun 3. maddesinde tanımlanan şekilde gerçek kişilerdir. Çiftçiler ve/veya bunların hanehalkı üyeleri, kentsel veya kırsal alanlarda yerleşmiş
olmalarına bakılmaksızın uygun yararlanıcılar dır.
• Kırsal alanlardaki gerçek kişiler: Tedbir kapsamında bir ekonomik faaliyet gerçekleştiren ve yararlanıcı olan gerçek kişilerin kırsal bir alanda yaşıyor
olmaları gerekmektedir ve bu durum kanıt lana bilmelidir.
• Kırsal alanlardaki özel tüzel kişiler: Kırsal alanlarda kurulmuş olan veya faaliyet gösteren özel tüzel kişilikler, projeyi gerçekleştirecek potansiyele sahip olan zanaatkarlık işletmeleri de dahil olmak üzere mikro ve küçük ölçekli işletmeleri içerir. Kırsal alanlardaki kırsal nüfus tarafından kurulan herhangi bir türdeki tüzel kişilikler de buna dahildir. Kırsal alanların dışında kurulmuş olan tüzel kişilikler, eğer desteklenen yatırımları/faaliyetleri kırsal alanda bulunuyor ise uygun yararlanıcı olabilirler.
Mevcut işletme: Başvuru sahibinin yatırımın uygulanacağı adreste* başvuru yapacağı alt-sektör kapsamında üretim faaliyetini gerçekleştirdiği bir işletmesi
varsa ve bu işletme için modernizasyon, genişletme veya kapasite artırımı yapacaksa bu tür başvuru sahipleri mevcut işletme olarak kabul edilecektir. Mevcut işletmeler proje başvurusunda bulunurken gerekli olan üretim ve faaliyetiyle ilgili olan tüm sertifikaları sunmakla yükümlüdürler.
Yeni işletme: Başvuru sahibinin; yatırımın uygulanacağı adreste* başvuru yapacağı alt-sektör kapsamında üretim faaliyetini gerçekleştirdiği hali hazırda bir işletmesi yoksa bu tür başvuru sahipleri yeni işletme olarak kabul edilecektir.
* Adres: Herhangi bir toprak parçası veya binanın il, ilçe, mahalle, köy, cadde, sokak ismi, bina numarası, ada ve parsel bilgileri vb. bileşenler ile tanımlanan coğrafi konumudur.
GENEL UYGUNLUK KRİTERLERİ
• Başvuru sahipleri vergi sistemine kayıtlı olmalıdır. Ayrıca başvuru sahiplerinin devlete ödenmemiş vergi ve sosyal güvenlik borçlarının bulunmaması gerekmektedir.
• Başvuru sahipleri, TKDK tarafından son ödemenin yapılmasından sonra 5 yıl süre ile yatırımın muhafaza edilmesini ve önemli bir değişikliğe maruz kalmamasını
temin etmek zorundadırlar.
• Başvuru sahipleri (gerçek kişi olması durumunda kendisi, tüzel kişiliklerde ise tüzel kişiliği temsil ve ilzama yetkili olan kişi) başvurunun sunulduğu tarihte 65
yaşından büyük olmamalıdır. (66 yaşından gün almamış olmalıdır).
• Kiralanmış bir mülk üzerinde yapılacak yatırımlar uygun yatırımlardır. Kiralama süresi yatırımın tamamlandığı (son ödemenin yapıldığı) tarihten itibaren en az
beş yılı kapsamalıdır.
• Bu tedbir kapsamında, sıralama kriterlerinden 30 puandan az alan başvurular uygun olarak değerlendirilmeyip reddedilecektir
Başvuru sahibi ayrıca;
• Başvuru aşamasında, yeni işletmeler istisna olmak üzere, belirli bir çeşitlendirme faaliyeti için ilgili ulusal standartlar ile uyumlu olmalıdır.
• TKDK tarafından geliştirilecek formata uygun olarak bir iş planı sunmalıdır. Küçük yatırımlar için basitleştirilmiş bir iş planı sunulacaktır. İş planı, yatırımın
gerçekleşmesinin sonucunda tarım işletmesinin ekonomik sürdürülebilirliğini kanıtlamalıdır.
• Çiftçiler veya çiftlik hane halkının üyesi ise: başvuru sırasında Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanlığının yetkili birimi tarafından verilen resmi bir belge ile statülerini kanıtlamalıdırlar.
• 50 kişiden daha az çalışana sahip ve 8 milyon TL’den daha az yıllık ciroya sahip bir mikro/küçük ölçekli işletme olmalıdır,
• Zanaatkarlık ve katma değerli ürünler konusundaki yatırımlar: 10 kişiden daha az çalışana sahip ve 1 milyon TL’den daha az yıllık ciroya sahip mikro ölçekli
işletmeler olmalıdır.
• Gerçek kişi ise “Adrese Dayalı Nüfus Kayıt Sistemi”ne göre kırsal alanda ikamet ediyor olmalıdır.
1 Küçük ve orta ölçekli işletmelerin tanımlanması ve sınıflandırılması hakkındaki yönetmeliğe uygun olarak (28457 sayılı ve 4 Kasım 2012 tarihli Resmi Gazete’de  yayınlanan 2012/3834 nolu yönetmelik)
Yatırımların yeri aşağıda belirtilenler istisna olmak üzere kırsal alanda olmalıdır;
• Bitkisel üretimin çeşitlendirilmesi, bitkisel ürünlerin işlenmesi ve paketlenmesi konusunda yatırım yapan veya arıcılık ve arı ürünlerinin üretilmesi, işlenmesi ve paketlenmesi konusunda çalışan, zanaatkarlık ve katma değerli ürünler veya su ürünleri yetiştiriciliği konularında faaliyet gösteren, tarımdan başka hiçbir ekonomik faaliyeti bulunmayan gerçek kişiler olarak, çiftçiler veya bunların hane halkı üyeleri.
• Su ürünleri yetiştiriciliği konusundaki kırsaldaki yatırımlarının bir uzantısı olarak restoran açmak isteyenler ile zanaatkarlık ve katma değerli ürünler konusunda kırsaldaki yatırımlarının bir uzantısı olarak satış noktaları kurmak isteyen kırsal alanlarda yaşayan gerçek kişiler.
İşletme, yatırımını aşağıda belirtilen illerden birinde uygulamalıdır, aksi takdirde başvuru kabul edilmeyecektir.

1. Afyonkarahisar 12. Çankırı 23. Karaman 34. Ordu
2. Ağrı 13. Çorum 24. Kars 35. Samsun
3. Amasya 14. Denizli 25. Kastamonu 36. Şanlıurfa
4. Aksaray 15. Diyarbakır 26. Konya 37. Sivas
5. Ankara 16. Elazığ 27. Kütahya 38. Tokat
6. Ardahan 17. Erzincan 28. Malatya 39. Trabzon
7. Aydın 18. Erzurum 29. Manisa 40. Uşak
8. Balıkesir 19. Giresun 30. Mardin 41. Van
9. Burdur 20. Hatay 31. Mersin 42. Yozgat
10. Bursa 21. Isparta 32. Muş
11. Çanakkale 22. Kahramanmaraş 33. Nevşehir